گارانتی پورتال سازمانی آریانیک

ارائه خدمات پشتیبانی و آبدیت نگارش های جدید نرم افزار HighPortal از طریق خریداری کارت گارانتی توسط مشتریان ، خواهد بود که با پرداخت هزینه کارت انتخابی ارائه می گردد . در سال اول بر اساس پکیج خریداری شده ، کارت گارانتی رایگان آن پکیج به خریداران ارائه می گردد که ایشان در صورت تمایل می توانند با پرداخت ما به التفاوت هزینه پکیج ها ، نوع کارت خود را ارتقاء دهند . توجه : در صورت عدم خریداری کارت گارانتی در یک یا چند سال که به معنی عدم تمدید خدمات پشتیبانی و عدم دریافت نسخ نگارش های جدید نرم افزار می باشد ، پرداخت هزینه سال یا سال های پرداخت نشده جهت تمدید این خدمات و دریافت کارت جدید ضروریست .