ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.net
4,176,000 ریال
1 سال
4,176,000 ریال
1 سال
4,176,000 ریال
1 سال
.ir
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
140,000 ریال
1 سال
.org
3,900,800 ریال
1 سال
3,900,800 ریال
1 سال
3,900,800 ریال
1 سال
.biz
4,617,600 ریال
1 سال
4,617,600 ریال
1 سال
4,617,600 ریال
1 سال
.info hot!
4,480,000 ریال
1 سال
4,480,000 ریال
1 سال
4,480,000 ریال
1 سال
.co

سال
N/A
N/A
.tel

سال
N/A
N/A
.in

سال
N/A
N/A
.gov.ir

سال
N/A
N/A
.ac.ir

سال
N/A
N/A
.pw

سال
N/A
N/A
.network

سال
N/A
N/A
.cc
7,540,000 ریال
1 سال
7,540,000 ریال
1 سال
7,540,000 ریال
1 سال
.ws
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.co.ir

سال
N/A
N/A
.us
10,660,000 ریال
1 سال
10,660,000 ریال
1 سال
10,660,000 ریال
1 سال
.photos
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.camera
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.gallery
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.graphics
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.today
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.technology
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.equipment
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.construction
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.directory
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.tips
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.diamonds

سال
N/A
N/A
.holdings
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.enterprises
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.contractors
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.careers
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.estate
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.ventures
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.shoes
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.kitchen
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.lighting
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.bike
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.recipes
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.academy
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.center
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.computer
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.management
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.systems
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.company
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.builders
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.email
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.solutions
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.support
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.training
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.camp
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.education
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.institute
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.repair
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.coffee
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.house
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.international
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.marketing
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.pink
5,980,000 ریال
1 سال
5,980,000 ریال
1 سال
5,980,000 ریال
1 سال
.red
5,980,000 ریال
1 سال
5,980,000 ریال
1 سال
5,980,000 ریال
1 سال
.blue
5,980,000 ریال
1 سال
5,980,000 ریال
1 سال
5,980,000 ریال
1 سال
.codes
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.farm
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.kiwi
9,100,000 ریال
1 سال
9,100,000 ریال
1 سال
9,100,000 ریال
1 سال
.agency
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
4,420,000 ریال
1 سال
.zone
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.cheap
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.club
3,640,000 ریال
1 سال
3,640,000 ریال
1 سال
3,640,000 ریال
1 سال
.link
2,600,000 ریال
1 سال
2,600,000 ریال
1 سال
2,600,000 ریال
1 سال
.cool
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.watch
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.works
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.expert
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
11,180,000 ریال
1 سال
.wiki
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.domains
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.webcam
6,760,000 ریال
1 سال
6,760,000 ریال
1 سال
6,760,000 ریال
1 سال
.trade
6,760,000 ریال
1 سال
6,760,000 ریال
1 سال
6,760,000 ریال
1 سال
.properties
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.xyz

سال
N/A
N/A
.vacations

سال
N/A
N/A
.rentals

سال
N/A
N/A
.flights

سال
N/A
N/A
.pics

سال
N/A
N/A
.cab

سال
N/A
N/A
.photo

سال
N/A
N/A
.org.ir

سال
N/A
N/A
.life

سال
N/A
N/A
.io

سال
N/A
N/A
.plus

سال
N/A
N/A
.land

سال
N/A
N/A
.fund

سال
N/A
N/A
.capital

سال
N/A
N/A
.tv

سال
N/A
N/A
.one new!
2,600,000 ریال
1 سال
2,600,000 ریال
1 سال
2,600,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده