ثبت دامین

دامنه جدید خود را جستجو کنید. نام یا کلمات کلیدی مورد نظر خود را برای بررسی موجود بودن وارد کنید.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور پسوند ها بر اساس موضوع

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.com
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.*.name
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.aaa.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.ac.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.aca.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.acct.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.ag
28,956,800 ریال
1 سال
28,956,800 ریال
1 سال
28,956,800 ریال
1 سال
.asia
4,636,800 ریال
1 سال
4,636,800 ریال
1 سال
4,636,800 ریال
1 سال
.avocat.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.bar.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.bz
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
.cat
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.co.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.co.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.co.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.co.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.com.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.com.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.com.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.com.tw
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
.com.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.cpa.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.edu.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.eng.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.eu
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
.firm.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.gen.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.gov.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.health.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.ind.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.info.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.int.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.jur.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.l.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.law.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.lc
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
.ltd.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.me
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.me.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.med.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.mn
17,436,800 ریال
1 سال
17,436,800 ریال
1 سال
17,436,800 ریال
1 سال
.mobi
1,932,800 ریال
1 سال
1,932,800 ریال
1 سال
1,932,800 ریال
1 سال
.name
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
.name.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.net.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.net.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.net.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.net.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.net.tw
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
.net.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.net.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.net.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.nom.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.nom.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.org.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.org.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.org.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.org.tw
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
.org.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.org.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.org.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.p.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.plc.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.pro
1,670,400 ریال
1 سال
1,670,400 ریال
1 سال
1,670,400 ریال
1 سال
.pro.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.recht.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.sc
27,676,800 ریال
1 سال
27,676,800 ریال
1 سال
27,676,800 ریال
1 سال
.science
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
.tw
10,716,800 ریال
1 سال
10,716,800 ریال
1 سال
10,716,800 ریال
1 سال
.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.xxx
29,600,000 ریال
1 سال
29,600,000 ریال
1 سال
29,600,000 ریال
1 سال
.net
4,272,000 ریال
1 سال
4,272,000 ریال
1 سال
4,272,000 ریال
1 سال
.ir
170,000 ریال
1 سال
160,000 ریال
1 سال
160,000 ریال
1 سال
.org
3,932,800 ریال
1 سال
3,932,800 ریال
1 سال
3,932,800 ریال
1 سال
.biz
4,809,600 ریال
1 سال
4,809,600 ریال
1 سال
4,809,600 ریال
1 سال
.info hot!
4,200,000 ریال
1 سال
4,200,000 ریال
1 سال
4,200,000 ریال
1 سال
.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.tel
3,996,800 ریال
1 سال
3,996,800 ریال
1 سال
3,996,800 ریال
1 سال
.in
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.gov.ir

سال
N/A
N/A
.ac.ir

سال
N/A
N/A
.pw
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.network
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.cc
8,800,000 ریال
1 سال
8,800,000 ریال
1 سال
8,800,000 ریال
1 سال
.ws
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.co.ir

سال
N/A
N/A
.us
3,084,800 ریال
1 سال
3,084,800 ریال
1 سال
3,084,800 ریال
1 سال
.photos
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.camera
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
.gallery
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.graphics
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.today
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.technology
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.equipment
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.construction
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.directory
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.tips
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.diamonds
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
.holdings
11,565,500 ریال
1 سال
11,565,500 ریال
1 سال
11,565,500 ریال
1 سال
.enterprises
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.contractors
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.careers
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.estate
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.ventures
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.shoes
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
.kitchen
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.lighting
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.bike
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.recipes
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.academy
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.center
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.computer
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.management
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.systems
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.company
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.builders
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.email
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.solutions
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.support
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.training
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.camp
13,788,800 ریال
1 سال
13,788,800 ریال
1 سال
13,788,800 ریال
1 سال
.education
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.institute
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.repair
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.coffee
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.house
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.international
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.marketing
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.pink
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.red
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.blue
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.codes
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.farm
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.kiwi
11,036,800 ریال
1 سال
11,036,800 ریال
1 سال
11,036,800 ریال
1 سال
.agency
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
.zone
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.cheap
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.club
3,968,000 ریال
1 سال
3,968,000 ریال
1 سال
3,968,000 ریال
1 سال
.link
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
.cool
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.watch
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.works
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
.expert
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.wiki
8,348,800 ریال
1 سال
8,348,800 ریال
1 سال
8,348,800 ریال
1 سال
.domains
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.webcam
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
.trade
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.properties
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.xyz
796,800 ریال
1 سال
796,800 ریال
1 سال
796,800 ریال
1 سال
.vacations
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.rentals
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.flights
13,276,800 ریال
1 سال
13,276,800 ریال
1 سال
13,276,800 ریال
1 سال
.pics
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
.cab
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.photo
8,796,800 ریال
1 سال
8,796,800 ریال
1 سال
8,796,800 ریال
1 سال
.org.ir

سال
N/A
N/A
.life
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.io
18,076,800 ریال
1 سال
18,076,800 ریال
1 سال
18,076,800 ریال
1 سال
.plus
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.land
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.fund
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.capital
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.tv
10,080,000 ریال
1 سال
10,080,000 ریال
1 سال
10,080,000 ریال
1 سال
.one new!
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست

انتخاب از بین طیف وسیعی از بسته های میزبانی وب

با توجه به نیاز و بودجه شما بسته های میزبانی مختلفی قابل خرید می باشد

مشاهده بسته های مختلف میزبانی وب

دامنه خود را به ما انتقال دهید

هم اکنون انتقال دهید و تاریخ دامنه خود را یکسال افزایش دهید!*

انتقال دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند