ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
8,000,000 ریال
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
8,000,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
8,000,000 ریال
1 سال
.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.co
13,520,000 ریال
1 سال
13,520,000 ریال
1 سال
13,520,000 ریال
1 سال
.org
8,960,000 ریال
1 سال
8,960,000 ریال
1 سال
8,960,000 ریال
1 سال
.net
11,300,000 ریال
1 سال
11,300,000 ریال
1 سال
11,300,000 ریال
1 سال
.info ویژه
10,970,000 ریال
1 سال
10,970,000 ریال
1 سال
10,970,000 ریال
1 سال
.bz
8,750,000 ریال
1 سال
8,750,000 ریال
1 سال
8,750,000 ریال
1 سال
.co.uk
11,600,000 ریال
1 سال
11,600,000 ریال
1 سال
11,600,000 ریال
1 سال
.com.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.com.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.com.tw
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
.com.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.cpa.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.edu.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.eng.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.eu
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
.firm.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.gen.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.gov.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.health.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.ind.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.info.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.int.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.jur.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.l.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.law.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.lc
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
.ltd.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.me
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.me.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.med.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.mn
17,436,800 ریال
1 سال
17,436,800 ریال
1 سال
17,436,800 ریال
1 سال
.mobi
1,932,800 ریال
1 سال
1,932,800 ریال
1 سال
1,932,800 ریال
1 سال
.name
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
.name.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.net.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.net.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.net.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.net.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.net.tw
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
.net.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.org.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.net.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.net.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.pro
1,670,400 ریال
1 سال
1,670,400 ریال
1 سال
1,670,400 ریال
1 سال
.nom.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.nom.co
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
9,120,000 ریال
1 سال
.org.ag
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
22,876,800 ریال
1 سال
.org.in
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
2,556,800 ریال
1 سال
.org.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.org.tw
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
9,116,800 ریال
1 سال
.org.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.org.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.p.lc
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.plc.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.pro.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.recht.pro
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
60,960,000 ریال
1 سال
.sc
27,676,800 ریال
1 سال
27,676,800 ریال
1 سال
27,676,800 ریال
1 سال
.science
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
.tw
10,716,800 ریال
1 سال
10,716,800 ریال
1 سال
10,716,800 ریال
1 سال
.uk
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
.vc
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.vn
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
12,636,800 ریال
1 سال
.xxx
29,600,000 ریال
1 سال
29,600,000 ریال
1 سال
29,600,000 ریال
1 سال
.biz
10,490,000 ریال
1 سال
10,490,000 ریال
1 سال
10,490,000 ریال
1 سال
.tel
3,996,800 ریال
1 سال
3,996,800 ریال
1 سال
3,996,800 ریال
1 سال
.in
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.gov.ir
N/A
N/A
N/A
.ac.ir
N/A
N/A
N/A
.pw
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.network
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.cc
8,800,000 ریال
1 سال
8,800,000 ریال
1 سال
8,800,000 ریال
1 سال
.ws
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.co.ir
N/A
N/A
N/A
.us
3,084,800 ریال
1 سال
3,084,800 ریال
1 سال
3,084,800 ریال
1 سال
.photos
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.camera
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
.gallery
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.graphics
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.today
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.technology
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.equipment
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.construction
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.directory
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.tips
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.diamonds
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
.holdings
11,565,500 ریال
1 سال
11,565,500 ریال
1 سال
11,565,500 ریال
1 سال
.enterprises
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.contractors
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.careers
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.estate
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.ventures
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.shoes
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
13,628,800 ریال
1 سال
.kitchen
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.lighting
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.bike
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.recipes
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.academy
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.center
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.computer
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.management
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.systems
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.company
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.builders
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.email
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.solutions
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.support
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.training
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.camp
13,788,800 ریال
1 سال
13,788,800 ریال
1 سال
13,788,800 ریال
1 سال
.education
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
5,468,800 ریال
1 سال
.institute
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.repair
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.coffee
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.house
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.international
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.marketing
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.pink
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.red
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.blue
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.codes
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
3,036,800 ریال
1 سال
.farm
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.kiwi
11,036,800 ریال
1 سال
11,036,800 ریال
1 سال
11,036,800 ریال
1 سال
.agency
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
.zone
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.cheap
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.club
3,968,000 ریال
1 سال
3,968,000 ریال
1 سال
3,968,000 ریال
1 سال
.link
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
3,356,800 ریال
1 سال
.cool
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.watch
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.works
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
2,396,800 ریال
1 سال
.expert
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
4,316,800 ریال
1 سال
.wiki
8,348,800 ریال
1 سال
8,348,800 ریال
1 سال
8,348,800 ریال
1 سال
.domains
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.webcam
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
2,716,800 ریال
1 سال
.trade
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
1,756,800 ریال
1 سال
.properties
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.xyz
796,800 ریال
1 سال
796,800 ریال
1 سال
796,800 ریال
1 سال
.vacations
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.rentals
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.flights
13,276,800 ریال
1 سال
13,276,800 ریال
1 سال
13,276,800 ریال
1 سال
.pics
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
8,476,800 ریال
1 سال
.cab
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
8,028,800 ریال
1 سال
.photo
8,796,800 ریال
1 سال
8,796,800 ریال
1 سال
8,796,800 ریال
1 سال
.org.ir
N/A
N/A
N/A
.life
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
2,076,800 ریال
1 سال
.io
18,076,800 ریال
1 سال
18,076,800 ریال
1 سال
18,076,800 ریال
1 سال
.plus
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
3,676,800 ریال
1 سال
.land
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
6,876,800 ریال
1 سال
.fund
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.capital
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
5,276,800 ریال
1 سال
.tv
10,080,000 ریال
1 سال
10,080,000 ریال
1 سال
10,080,000 ریال
1 سال
.one جدید
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال
3,228,800 ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده