میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...

لطفا جهت ثبت دامنه با پسوند های جدید مانند (xyz , photos ,...) قبل از سفارش با بخش فروش (22251826-021 داخلی 2) هماهنگ نمایید.

TLD ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.ir 120,000 ریال 120,000 ریال 120,000 ریال
.net 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.org 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.biz 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.info 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.co 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال 1,350,000 ریال
.in 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.gov.ir 120,000 ریال 120,000 ریال 120,000 ریال
.ac.ir 200,000 ریال 0 ریال 200,000 ریال
.pw 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.network 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.cc 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.tv 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.ws 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.co.ir 120,000 ریال 120,000 ریال 120,000 ریال
.us 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.photos 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.camera 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.gallery 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.graphics 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.today 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.land 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.technology 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.equipment 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.construction 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.directory 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.tips 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.diamonds 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.holdings 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.enterprises 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.contractors 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.careers 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.estate 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.ventures 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.shoes 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.kitchen 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.lighting 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.bike 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.recipes 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.academy 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.center 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.computer 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.management 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.systems 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.company 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.builders 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.email 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.solutions 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.support 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.training 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.camp 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.education 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.institute 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.repair 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.coffee 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.house 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.international 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.marketing 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.pink 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.red 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.blue 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.codes 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.farm 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.build 2,530,000 ریال 0 ریال 2,530,000 ریال
.kiwi 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.agency 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.zone 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.cheap 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.club 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.link 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.cool 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.watch 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.berlin 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.works 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.expert 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.luxury 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.democrat 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال
.wiki 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال 1,150,000 ریال
.domains 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.webcam 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.trade 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.bid 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.social 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال
.reviews 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.futbol 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.properties 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.xyz 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.vacations 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.rentals 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.flights 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.pics 800,000 ریال 800,000 ریال 800,000 ریال
.cab 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.photo 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.tel 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال