میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...

لطفا جهت ثبت دامنه با پسوند های جدید مانند (xyz , photos ,...) قبل از سفارش با بخش فروش (22251826-021 داخلی 2) هماهنگ نمایید.

TLD ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 480,000 ریال 480,000 ریال 480,000 ریال
.ir 120,000 ریال 120,000 ریال 120,000 ریال
.net 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.org 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.biz 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.info 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.co 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.in 200,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.gov.ir 120,000 ریال 120,000 ریال 120,000 ریال
.ac.ir 200,000 ریال 0 ریال 200,000 ریال
.pw 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.network 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1,300,000 ریال
.cc 900,000 ریال 0 ریال 900,000 ریال
.tv 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.ws 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال
.co.ir 120,000 ریال 120,000 ریال 120,000 ریال
.us 340,000 ریال 340,000 ریال 340,000 ریال
.photos 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.camera 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.gallery 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.graphics 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.today 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.land 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.technology 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.equipment 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.construction 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.directory 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.tips 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.diamonds 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.holdings 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.enterprises 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.contractors 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.careers 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.estate 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.ventures 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.shoes 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.kitchen 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.lighting 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.bike 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.recipes 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.academy 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.center 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.computer 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.management 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.systems 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.company 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.builders 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.email 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.solutions 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.support 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.training 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.camp 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.education 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.institute 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.repair 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.coffee 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.house 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.international 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.marketing 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.pink 880,000 ریال 0 ریال 880,000 ریال
.red 880,000 ریال 0 ریال 880,000 ریال
.blue 880,000 ریال 0 ریال 880,000 ریال
.codes 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.farm 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.build 2,530,000 ریال 0 ریال 2,530,000 ریال
.kiwi 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.agency 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.zone 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.cheap 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.club 720,000 ریال 0 ریال 720,000 ریال
.link 550,000 ریال 0 ریال 550,000 ریال
.cool 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.watch 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.berlin 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.works 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.expert 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.luxury 16,980,000 ریال 0 ریال 16,980,000 ریال
.democrat 1,380,000 ریال 0 ریال 1,380,000 ریال
.wiki 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.domains 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.webcam 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.trade 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.bid 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.social 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.reviews 1,180,000 ریال 0 ریال 1,180,000 ریال
.futbol 880,000 ریال 0 ریال 880,000 ریال
.properties 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.xyz 680,000 ریال 0 ریال 680,000 ریال
.vacations 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.rentals 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.flights 1,880,000 ریال 0 ریال 1,880,000 ریال
.pics 1,000,000 ریال 0 ریال 1,000,000 ریال
.cab 1,280,000 ریال 0 ریال 1,280,000 ریال
.photo 1,200,000 ریال 0 ریال 1,200,000 ریال
.tel 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال