مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
LE-IR-P1*100MB -
فضا 100MB
پهنای باند7GB
4 عدد MySql

LE-IR-P2*250MB -
فضا 250MB
پهنای باند10GB
5 عدد MySql

LE-IR-P3*500MB -
فضا500MB
پهنای باند20GB
6 عدد MySql

LE-IR-P4*1GB -
فضا1GB
پهنای باند35GB
7 عدد MySql

LE-IR-P5*2GB -
فضا 2GB
پهنای باند55GB
8 عدد MySql

LE-IR-P6*5GB -
فضا 5GB
پهنای باند80GB
9 عدد MySql

LE-IR-P7*10GB -
فضا 10GB
پهنای باند150GB
10 عدد MySql

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.235.45.196) وارد شده است.

تعدادی از مشتریان ما   ( لیست کامل مشتریان )