مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:

L-IR-P1*50MB -
فضا 50MB
پهنای باند 3GB
4 عدد MySql

L-IR-P2*100MB -
فضا 100MB
پهنای باند 5GB
5 عدد MySql

L-IR-P3*250MB -
فضا 250MB
پهنای باند7GB
6 عدد MySql

L-IR-P4*500MB -
فضا 500MB
پهنای باند10GB
7 عدد MySql

L-IR-P5*1GB -
فضا 1GB
پهنای باند15GB
8 عدد MySql

L-IR-P6*2GB -
فضا 2GB
پهنای باند25GB
9 عدد MySql

L-IR-P7*5GB -
فضا 5GB
پهنای باند50GB
10 عدد MySql

L-IR-P8*10GB -
فضا 10GB
پهنای باند70GB
11 عدد MySql

L-IR-P9*20GB -
فضا 20GB
پهنای باند140GB
11 عدد MySql

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.82.119.116) وارد شده است.

تعدادی از مشتریان ما   ( لیست کامل مشتریان )